سوتی و برنامه ی پر انرژی شبکه 5 - آخر خنده

حسن ریوندی مهمان ویژه برنامه شبکه ی 5 با اجرای حسن ریوندی و هومن حاجی عبداللهی است که آیتم های بسیار ویژه وجالبی در آن اجرا شده است