آموزش فناوری های نوین :مانیتورینگ فشار و دمای چرخ حودرو

آقای مهدی شجاعیان مخترع مانیتورینگ فشار و دمای چرخ اتومبیل می باشد. این دستگاه می تواند فشار و دمای لاستیک را بسنجد. با نصب چنین دستگاهی برروی ماشین ، دیگر نیازی به هزینه وقت و سرمایه برای سنجش فشار لاستیک ها در طول چند ماه نخواهد بود. این دستگاه را می توان درون ماشین نصب کرد تا در حین رانندگی در جاده ها از میزان فشار و دمای لاستیک آگاهی داشته باشیم تا قبل از وقوع مشکل به ما اخطار دهد .