آموزش فناوری های نوین :اختراع سنگ نمای آب و آتش

مخترع خوش ذوق یزدی سنگ نمایی ساخته است ازدوستی آب و آتش. این مخترع گاز ال پی جی را با آب مخلوط کرده و با نمایی از سنگهای طبیعی کوه آبشاری را از تضاد آب و آتش بوجود اورده است .کاربرد آین سنگ نما در مکانهای گردشگری ،پارکها ومراکز تفریحی است.ساخت این سنگ نما در حدود 10 ماه طول کشیده و حدود 80 میلیون تومان هزینه در بر داشته است.