آموزش فناوری های نوین :آسیاب سیار

علی سعادت پور ،19 ساله اهل جغتای ، دارای مدرك تحصیلی دیپلم ،مخترع آسیاب سیار میباشد . ویژگی این دستگاه قابل حمل بودن به هر مكان و استفاده از آن در آن مكان است . این دستگاه برای اولین بار ساخته شده است و هیچ نمونه ی مشابه داخلی و خارجی ندارد . مشكلات مردم انگیزه ای شد تا او این دستگاه را بسازد . این اختراع به ثبت شر كت ها نرسیده است اما در جشنواره ی خوارزمی سمنان مقام دوم را بدست آورده و به جشنواره كشوری راه پیدا كرده است . كار این آسیاب آرد كردن نخود ،جو ، گندم و برنج میباشد نیروی این دستگاه از تراكتور تأمین می شود . آسیاب داران و دامداران قدر این اختراع را می دانند چون كار آنها راحت تر میشود .