تعطیلی مترو شیراز یک روز بعداز افتتاح توسط معاون اول رئیس جمهور

مترو شیراز در سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به استان فارس توسط وی افتتاح شد، اما یک روز بعد از این مراسم دوباره مترو تعطیل شده است!!!