تظاهرات جمعی از جوانان ترکیه علیه توهین اردوغان به امام خامنه ای، ما همه سرباز رهبریم

ما همه سرباز رهبریم،

الله اکبر ، خامنه ای رهبر،

خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست...