طنز: فتوای روش نوشیدن آب توسط خلیفه ی داعش

از آنجا که فتواوای مزحک و احمقانه بسیاری از مفتی های تکفیری صادر شده است،هیچ بعید نیست که بزودی چنین فتوایی هم از تکفیریهای دین نشناس صادر شود!!