اژه ای: یا تولید کنندگان بنزین محاکمه میشوند، یا مدعیان آلودگی بنزین

یا تولید کنندگان بنزین محاکمه میشوند، یا مدعیان آلودگی بنزین