پلورالیسم فرهنگی برای حفظ قدرت در دست قدرت طلبان

گفتاری ارزشمند از استاد رحیم پور ازغدی پیرامون لیبرالیسم فرهنگی موجود در جامعه