پلورالیسم فرهنگی برای حفظ قدرت در دست قدرت طلبان

گفتاری ارزشمند از استاد رحیم پور ازغدی پیرامون لیبرالیسم فرهنگی موجود در جامعه

فیلماستاد رحیم پورپلورالیسم فرهنگیقدرت طلبانتروریستداعشاستاد رحیم پور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x