رمزگشایی آیت الله جنتی از چگونگی ریاست آیت الله مهدوی بر مجلس خبرگان

آیت الله جنتی در مصاحبه ای کوتاه راجع به چگونگی ریاست آیت الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان رهبری نکات مهی را بیان میکنند.

فیلمرمزگشاییآیت الله جنتیآیت الله مهدویمجلس خبرگانریاست آیت الله مهدوی کنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x