رمزگشایی آیت الله جنتی از چگونگی ریاست آیت الله مهدوی بر مجلس خبرگان

آیت الله جنتی در مصاحبه ای کوتاه راجع به چگونگی ریاست آیت الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان رهبری نکات مهی را بیان میکنند.