کمک تسلیحاتی مدعیان مبارزه با تروریست به تروریست های محاصره شده داعش

کمک تسلیحاتی مدعیان مبارزه با تروریست به تروریست های محاصره شده داعش