هماهنگی رسانه های ضدانقلاب و روزنامه های داخلی برای حمله به فریضه الهی

ماجرا از آنجا شروع شد که طی ماه گذشته 2 نفر از بانوان اصفهانی در روزهای مختلفی از سوی شخص(یا اشخاص) موتور سواری مورد حمله قرار گرفته و اسید روی صورت آنها پاشیده شد.