28 تعهد ایران به غرب

بیان نا گفته های توافقنامه ژنو و بیست و هشت تعهدی که غرب از دولت روحانی گرفت