نقش رسانه های زنجیره ای در التهاب آفرینی از جنایت اسیدپاشی

در جریان مسائل مرتبط با واقعه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به نظر می‌رسد برخی شواهد نشان‌دهنده تلاشی نامحسوس در راستای استفاده ابزاری از این واقعه اجتماعی به نفع بعضی جریان‌های سیاسی است.