اخلاص چیز عجیبیست

تبلیغ در ماه محرم الحرام یک فرصت بسیار بزرگ و استثناییست و این به برکت خون سید شهیدان و سرور ازادگان عالم حضرت اباعبدالله حسین و یاران پاک با خته اثر خون به ناحق ریخته یک اثر ماندگار است چون شهید کسی که جان خود را در طبق اخلاص میگذارد و تقدیم اهداف عالیه دین میکند از صفا و صدق برخوردار است.هیچ انسان مزور و خدعه گریهر چند که در زبان و بیان بتواند خود را طرفدار حق نشان بدهد وقتی پای منافع شخصی به میان آمد بخصوص پای جان ،جان خود و جان عزیزان پا عقب میکشد و حاضر نیست اینها را فدا کند. آنکه قدم در میدان فدا کاری میگذارد و خالصانه و مخلصانه هستی خود را در راه خدا میدهد حق علی الله ،خود خدای متعال بر عهده گرفته است که اینها را زنده بدارد و زدنه نگه دارد،ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات،ولا تحسب الذین قتلو فی سبیل الله انمواتا،اینها زنده میمانند یک نشانه زنده ماندن اینها این است که جای پای اینها پرچم اینها هرگز نمیخوابد ممکن است چند صباحی با زور و عنف و با دخالت قدرت های زورگو بتوانند کم رنگ کنند اما طبیعت را خدای متعال اینگونه قرار داده است که سنت الهی بر این است کهراه پاکان و مخلصان بماند،اخلاص چیز عجیبیست .لذاست که دین به برکت حسین بن علی و خون های به ناحق ریخته ایشان و یارانش در عالم باقی ماند.