تحقیر ناوهای آمریکایی در خلیج فارس

سردار فدوی در برنامه ثریا که به موضوع حماسه شهدای خلیج فارس می پرداخت عنوان کرد، امروز ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در موضع انفعالی و دفاعی هستند نه موضع اقتدار، و ما به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس گفتیم هرکس که بخواهد در آبهای بین المللی خلیج فارس تردد کند باید به زبان فارسی صحبت کند، و الان در هر ناو آمریکایی نیروی فارسی زبان حضور دارد!