گندم ری...(قسمت نهم از ویژه نامه نبض روضه)

رپدرش سعد بن ابی وقاص از سرداران صدر اسلام بود.او در زمان نوجوانیدر فتح عراق حضور داشت.در زمان ری وعده حکومت ری فرماندهی سپاهی را برعهده بگیرد که در دهم محرم حادثه عاشورا را رقم زد.