مجمع لج خیز مصلحت نظام؟؟؟

مجمع تشخیص قانونی را به تصویب رساند که انتخاب رئیس بانک مرکزی را به دولت برگرداند.این قانون پیش از این و در زمان محمود احمدی نژاد توسط مجلس و سپس مجمع رد شده بود.حال تحلیل گران با این سوال مواجه هستند که لج بازی اساس مصوبه قبل مجمع شده بود؟