مذاکره یا مبارزه؟ مسئله این است،حاشیه ای بر درس های کربلا

استاد قنبری پیرامون سخنان مطرح شده درباره انحرافات برداشتی از کربلا ،در برنامه ویژه خبری شبکه دو حاضر شد و گفت آیا امام حسین برای مذاکره عمر بن سعد را خواست؟