مقتل خوانی شهید محراب، آیت الله سید محمدباقر حکیم

مقتل خوانی شهید محراب، آیت الله سید محمدباقر حکیم (ره)