مستند داستان وهابیت

محمد بن عبدوالوهاب در نيمه هاي قرن 18 با همکاري محمد بن سعود در دريه، فرقه وهابيت را تأسيس کرد که بعدها اين جنبش با حمايت هاي انگليس قوت گرفت و عربستان سعودي بر همين پايه تأسيس شد.