حرمت شکنان عاشورای 1388

نفس شوم فتنه ناگهان در خیابان های مرکزی تهران میپیچد.فتنه ای که آرامش مردم را خدف گرفته است.گفتنیست فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی نیز در این روز همراه فتنه گران بود.در این روز برخی از رهگذران و بسیجی ها توسط فتنه گران لخت مادر زاد میشوند.