سخنان استاد رائفی پور راجع به دخانیات

این کلیپ مربوط به قسمتی از سخنرانی استاد رائفی پور در رابطه با دخانیات میباشد.