کوروش، ذوالقرنین نیست

ادله استاد حسن عباسی پیرامون کوروش سازی غرب برای ایرانیان
نويسنده وبلاگ "يهودشناخت" در جديدترين مطلب خود درباره کوروش نوشت: در اينجا نمي خواهم به اين موضوع بپردازم که کورش، پادشاه نيک سيرتي بوده يا نبوده است، يا اينکه به او مي توان افتخار کرد يا نمي توان، مي خواهم از بليه اي بنويسم که تازگيها دسته اي از مذهبيها دچارش شده اند و آن اينکه معتقد شده اند کوروش هخامنشي، همان ذوالقرنين قرآن است.