سخنان جنجالی خانم چرخنده در دانشگاه آزاد ارومیه.

سخنان جنجالی خانم چرخنده در دانشگاه آزاد ارومیه در مورد فرهنگ جامعه ایران و ماجرای اسید پاشی