سبک زندگی عاشورایی ، قسمت دهم

گزیده ای از سخنان حاج احمد پناهیان ،پیرامون سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ عشورا و حسینی
داشتن مقتدا و الگو براي پذيرش و پيمودن راه درست، امري ضروري است. اگر چه نهضت عاشورا بسي تلخ و اسف بار بود و دل انسان هاي آزاده را جريحه داركرد، ولي يك حادثه معمولي نبود، بلكه با تمام وقايع تاريخ تفاوتي بس عظيم داشت...