سوال جالب امام از رهبر انقلاب و آقای هاشمی

یک تاملی کردند ایشون و پرسیدند از آمریکا میترسید؟ گفتیم نه..گفتند پس بروید اقدام کنید...