استاد عباسی از جنگ جدید می گوید

مبانی قدرت نرم و جنگ نرم و ارتباط آنها با ولایت الهی