فریاد بیعت عزاداران پاکستانی با امام خامنه ای

در این فیلم عزاداران حسینی در پاکستان بعد از فریادهای لبیک یا حسین و لبیت یا زینب و لبیک یا مهدی، میگوند که با «حسین زمان» هم بیعت کرده و فریاد (لبیک خامنه ای) سر می دهند.