قمه که بر فرق شیعه فرو می آید(استاد رائفی پور)

سخنان استاد رائفی پور پیرامون مضرات قمه زنی برای مذهب شیعه در انظار رسانه ها و نقش آن در شیعه هراسی