سبک زندگی عاشورایی قسمت یازدهم و آخر

گزیده ای از سخنان حاج احمد پناهیان ،پیرامون سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ عشورایی و حسینی