بیسوادی زنان ایرانی یا بیسوادی صدای آمریکا؟ سوتی جالب خبری

به گفته شبکه ماهواره ای صدای آمریکا "دو سوم زنان ایرانی" بی سواد هستند، این در حالی است که خبر اصلی حاکی از این است که "دو سوم بیسوادان ایرانی" را زن ها تشکیل می دهند.