حمله به سه ملوان نیروی دریایی آمریکا در ترکیه

تعدادی از فعالان سیاسی مخالف واشنگتن در شهر استانبول ترکیه، پس از محاصره سه ملوان نیروی دریایی آمریکا، سعی کردند سر یکی از آنها را با گونی بپوشانند.