چه کار کنیم شهید بشیم؟

روایت های ناب از زبان حاج حسین یکتا در مورد چگونگی تولد شهید همت ، آداب هیئت رفتن ، سیره شهدا ، و چه کنیم که شهید بشویم...