قمه زنی و تخریب شیعه

همسویی خطوط انحراف داخلی با برنامه ریزی یکپارچه دشمن برای تخریب شیعه، هماهنگی رسانه های استکباری برای جلوگیری از انتقـال پیـام عاشورا به مردم دنیا و نمایش صحنه های دلخراش از قمه زنی برای بدنام کردن مسلمانان و القای رعب و وحشت همگی مواردی است که برای تخریب شیعه به کار گرفته میشود.