قمه زنی و تخریب شیعه

257
07 آذر 1394

همسویی خطوط انحراف داخلی با برنامه ریزی یکپارچه دشمن برای تخریب شیعه، هماهنگی رسانه های استکباری برای جلوگیری از انتقـال پیـام عاشورا به مردم دنیا و نمایش صحنه های دلخراش از قمه زنی برای بدنام کردن مسلمانان و القای رعب و وحشت همگی مواردی است که برای تخریب شیعه به کار گرفته میشود.

فیلمقمه زنیتخریب شیعهاخوند انگلیسیسخنرانیمحرم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x