مستند بهانه

بهانه های واهی آمریکا برای سرنگونی انقلاب اسلامی ایران و اشاره مستقیم و غیر مستقیم آمریکایی ها و اندیشمندان جهان به این موضوع