استادرائفی پور: یکی از تفاوت های انقلاب اسلامی با حکومت شاه

یکی از تفاوت های انقلاب اسلامی با حکومت شاه