سیاست خارجه دولت تدبیر در آمریکای لاتین

توضیحات دکتر زاکانی در مورد کم کاری دولت تدبیر در آمریکای لاتین