خط قرمز واقعی.

کلیپ «خط قرمز واقعی» به بررسی چرایی خط قرمز بودن فتنه سال 88 می پردازد.