مستند هسته ای «شوخی تلخ»

جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای ; این شاید یکی از تکراری ترین عباراتی است که در سالهای اخیر از مقامات آمریکایی شنیده می شود...