اهانت شیرزاد به مردم با اخبار دروغ

تاکتیک رسانه ای اصلاحطلبان جهت باز کردن جاده برای آمریکایی ها