تسلا امکان رانندگی اتوماتیک را به خودروهایش اضافه کرد

رانندگی اتوماتیک در تسلا اضافه شد ..