اینبار یاماها با ربات موتور سوار در جاده ها میتازد

مهندسان یاماها در حال کار بر روی رباتی هستند که میتواند به صورت مستقل و خود گردان مانند یک انسان موتور سواری کند.