یکی نیس بگه آخه برادر من اینکارا چیه

تو رفتی ورزش یا جنگولک بازی هههههه