آدم همیشه باید نترس باشه.مثل این دوتا :))

آخر خندس ببینید .نشون میده همیشه همکاری مفیده :))

طنزآدمنترسکلیپطنزجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x