آدم همیشه باید نترس باشه.مثل این دوتا :))

آخر خندس ببینید .نشون میده همیشه همکاری مفیده :))