چطورى اداى اینو در آورد خخخ

یعنى من از این حرفه اى تر ندیدم