اجرای برنامه تیم رزم آهنگ توآ کشوریکشنبه ۹۴/۹/۱ شبکه۳

اجرای برنامه تیم رزم آهنگ توآ کشور یکشنبه ۹۴/۹/۱ در سالن شهید- اجرای برنامه تیم رزم آهنگ توآ کشور یکشنبه ۹۴/۹/۱ در افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران ضبط وفیلم برداری شبکه سه سیما برنامه رزم ونما انجام گردید که تیم رزم آهنگ توآ کشور متشکل است اعضا چهار تیم منتخب از استانهای اصفهان, تهران, بوشهر وکرج وباحضور ۳۰نفر شرکت کننده دراین مراسم به اجرای رزم اهنگ اصول کلاسیک , آناتوا و اتادو و ه