کشف یک تن مواد مخدر در تهران

برای اطلاعات بیشتر از این فیلم به آدرس www.irinn.ir مراجعه کنید. http://www.irinn.ir/video/۱۳۳۵۵۱