حمله معترضان به سفارت ترکیه در مسکو

صدها معترض روس با تجمع در مقابل سفارت ترکیه در مسکو با سردادن شعار و آتش زدن پرچم ترکیه، به سرنگونی جنگنده روسی واکنش نشان دادند. معترضان همچنین با پرتاب سنگ و مواد آتش زا به سمت ساختمان، شیشه های سفارت را شکستند.