مرغ زبل ۴ ساعت پلیس آمریکا را سر کار گذاشت

پلیس آمریکا برای گرفتن یک مرغ محلی، ۴ ساعت عملیات تعقیب و گریز اجرا کرد.